• Button
 • Button
Privacyverklaring Tekst

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Verf en Behang Dietvorst  (KvK nummer: 20102312 ), Antwerpsestraatweg 371, 5625 AA te Bergen op Zoom (www.verfenbehangdietvorst.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Verf en Behang Dietvorst verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Verf en Behang Dietvorst verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Verf en Behang Dietvorst verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van ons.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Verf en Behang Dietvorst heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Verf en Behang Dietvorst haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met uw organisatie.

Daarnaast gebruikt Verf en Behang Dietvorst uw gegevens om contact op te nemen om uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Verf en Behang Dietvorst verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Verf en Behang Dietvorst alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (bij uitblijven van betaling), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Verf en Behang Dietvorst verwerkt uw gegevens in een boekhouding, dit systeem gebruikt uw gegevens alleen voor de administratieve verwerking van onze overeenkomst.

Met de “derden” waar Verf en Behang Dietvorst gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via onze webshop, zullen wij niet commercieel gebruiken.

Onze webshop is ontwikkeld met behulp de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld.  Designpro heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag.  Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert onze webhosting- en maildiensten.  Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die wij gesloten hebben alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Ideal. Ideal verwerkt uw NAW gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer.

Ideal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ideal behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Ideal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Verf en Behang Dietvorst plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post.nl voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw n.a.w. gegevens met hen delen. Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat Post.nl een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Post.nl uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Verf en Behang Dietvorst maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Verf en Behang Dietvorst maakt dan ook gebruik van een uitgebreid SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Facebook
 • Twitter

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites.  Verf en Behang Dietvorst is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Verf en Behang Dietvorst vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Verf en Behang Dietvorst zal in geval van een datalek binnen onze website, dit direct melden aan ons webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zullen wij daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven en zullen wij zelf de melding aan de autoriteit persoonsgegevens doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Verf en Behang Dietvorst vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Verf en Behang Dietvorst verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@verfenbehangdietvorst.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Verf en Behang Dietvorst zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Verf en Behang Dietvorst maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door Verf en Behang Dietvorst besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Verf en Behang Dietvorst ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Verf en Behang Dietvorst kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Verf en Behang Dietvorst gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen als deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten zo ver de wet ons dat toestaat.

Wijzigingen

Verf en Behang Dietvorst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.verfenbehangdietvorst.nl

Dietvorst Verf & Behang logo
Dietvorst Verf & Behang

Copyright © Dietvorst Verf & Behang 2023 - Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

88d2087a-45be-4a56-8f1a-315e4e9ba3b2verkl
Tekst - popup

Sigmatex Superlatex matt vanaf  € 139,95 per 10 ltr

Profiteer nu ook van 25 % korting Sigma Nova lakken.
 


 

Contact opnemen

Dietvorst Verf & Behang logo
Dietvorst Verf & Behang